یکشنبه 10 مهر 1401
12:43:32

مستندات

مستندات قابل ارائه در مرحله احراز کیفیت طراحی (DQ):

مستندات قابل ارائه در کلیه مرحله احراز کیفیت نصب، راه اندازی و یا عملکرد سیستم (IQ,OQ,PQ):

گزارش اندازه گیری ها شامل :