چهارشنبه 3 مرداد 1403
جستجو کردن
Close this search box.

مستندات

مستندات قابل ارائه در مرحله احراز کیفیت طراحی (DQ):

مستندات قابل ارائه در کلیه مرحله احراز کیفیت نصب، راه اندازی و یا عملکرد سیستم (IQ,OQ,PQ):

گزارش اندازه گیری ها شامل :