دوشنبه 15 خرداد 1402
15:49:06

لیست تست های قابل انجام

لیست تست های قابل انجام در هر مرحله

احراز کیفیت نصب (Installation Qualification)

انجام عملیات بالانسینگ (Testing, adjusting and Balancing "TAB)

احراز کیفیت راه اندازی یا عملکرد