مستندات

مستندات

مستندات قابل ارائه در مرحله احراز کیفیت طراحی (DQ):

 1. دفترچه محاسبات دقیق سیستم تهویه مطبوع (Hvac Calculation Book)
 2. جدول ریزمشخصات فنی هواساز
 3. پروتکل طراحی هواساز (ِDesign Qualification Protocol)

 

مستندات قابل ارائه در  کلیه مرحله احراز کیفیت نصب، راه اندازی و یا عملکرد سیستم (IQ,OQ,PQ):

 • گزارش اندازه گیری ها شامل :

 1. خلاصه گزارش (Summary Report)
 2. گزارش انحرافات  (Deviation Report)
 3. گزارش تفصیلی نهایی (Final Report)

 

 • فرم های برداشت اطلاعات در زمان تست ها (Data Recording Sheets)
 • گزارش پرینت شده خروجی از تجهیزات اندازه گیری  (Raw Print-outed  Sheets)
 • نقشه موقعیت و محل تست ها به همراه تصاویر مربوطه   (Test Locations and Photos)
 • گواهی کالیبراسیون کلیه تجهیزات مورد استفاده (Calibration Certificates)
 • پروتکل احراز کیفیت نصب، راه اندازی و یا عملکرد (Installation, Operation or Performance Qualification Protocol)