خدمات

خدمات شیمی داروی میخک

  1. تهیه سند طرح جامع معتبرسازی (VMP)
  2. تدوین URS و ارائه پروتکل احراز کیفیت طراحی (DQ) قبل از ساخت اتاق تمیز
  3. انجام تست های موردنیاز و  ارائه پروتکل احراز کیفیت نصب (IQ) بعداز ساخت اتاق تمیز
  4. انجام تست های موردنیاز، تنظیم پارامترها  و ارائه پروتکل احراز کیفیت راه اندازی (OQ) بعد از راه اندازی اتاق تمیز
  5. انجام تست های موردنیاز، معتبرسازی  و ارائه پروتکل احراز کیفیت کارآیی و عملکرد (PQ) بعد از تولید و بهره برداری از خط تولید و طی یک دوره چند روزه
  6. معتبرسازی فرآیند تولید به همراه ارزیابی ریسک
  7. ارائه خدمات نصب سیستم آبساز و معتبرسازی آن
  8. Qualification تجهیزات خطوط تولید
  9. انجام نقشه دمایی انبارها (Temperature Mapping) و ارائه مستندات و پروتکل
  10. ارائه دهنده مستندات و پروتکل های معتبر بین المللی و مورد تاییدیه اتحادیه اروپا